ប័ណ្ណ​ព័ត៌មាន​អ្នកបោះឆ្នោត ចែកជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មានឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ​ – CEN