ធ្វើ​គុណ​បាន​ទោស​! ខំ​សង្គ្រោះ​កូន​ត្រី​ឆ្លាម យក​មក​ចិញ្ជឹម​អស់ ២​ឆ្នាំ ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​អស់ដៃ​ម្ខាង ដោយសារ​តែ​វា​… – CEN