​ឆ្លៀត​សិច​ក្នុង​កន្ត្រក​ទោង​វិល ដូចជា​អត់ឃ្លាន ឥឡូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​…​គុក​! – CEN