ថៃ ផ្តល់​ជំនួយឥតសំណង​ក្នុង​គម្រោង​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ក្បាល​ទូរ​រថភ្លើង​ – CEN