​ភាព​ជា​ដៃគូ​នៃ​វិស័យ​ឯកជន និង​សាធារណៈ​ដំបូងបង្អស់​ដើម្បី​ចរាចរណ៍​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព និង​បរិស្ថាន​ស្អាត​សម្រាប់​គ្រប់គ្នា​ – CEN