មាន​ចាប់តាំងពី​១​កាក់ ៖ ១៤​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​ដើរ​រើស​តែ​កាក់​ប្រាក់ ឥឡូវ​គាត់​មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​យ៉ាង​ស្តុកស្តម្ភ – CEN