រុស្ស៊ី​ឧទ្ទេសនាម “​ព្យាកា​រី​” នៅ World Cup 2018 – CEN