ក្រឡាប់​រថយន្ត​ដោយ​ខ្លួនឯង របួស​ជនជាតិ​អ៊ី​រ៉ង់​ម្នាក់​ – CEN