ចាប់​បារី ៥៥៥ ក្លែងក្លាយ​ជាង ១០០០ សុង នៅក្នុង​ផ្សារ​ធំថ្មី​ – CEN