រថភ្លើង បុក​រថយន្ត​ស៊ីម៉ាក់ នៅ​ក្រុង​បាត់ដំបង , អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ នេះ​ជា​ពិសោធន៍​ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​ទាំង​អស់​គ្នា​ – CEN