អគ្គិ​សនី​កម្ពុជា ផ្អាក​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិ​សនី​នៅ​តំបន់ រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល​ សម្រាប់​​ការ​ងារ​ពង្រីក​ផ្លូវ​ និង​ដំឡើង​បរិក្ខារ​ថ្មី – CEN