ក្រុមហ៊ុន​មី​នី​បៀ ​របស់​ជប៉ុន​បង្ហាញ​ផលិតផល​អំពូល​ភ្លើង​ឆ្លាត​សម្រាប់​បំពាក់​តាម​ដងផ្លូវ​សាធារណៈ​ក្នុង​ទីក្រុង​ – CEN