រដ្ឋសភា​ប្រជុំពិភាក្សា និង​អនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៣ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៧ ខែ​មិថុនា​នេះ​ – CEN