​រដ្ឋសភា បានអនុម័ត​ទាំងស្រុង លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តីពី​ស្តង់ដារ​កម្ពុជា​ – CEN