សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៧៣ របស់​មហាសន្និបាត UN ជ្រើសតាំង​កម្ពុជា​ធ្វើជា​អនុប្រធាន សម្រាប់​អាណត្តិ ខែ​កញ្ញា ២០១៨ ដល់​ខែ​កញ្ញា ២០១៩ – CEN