អ្នក​រក​ស៊ី​អាហារ​ប៊ូស​ហេ្វ​នៅ​ខ្មែរ​គួរ​តែ​ប្រយ័ត្ន ព្រោះ​មើល​ឃ្លីប​នៅ​ហាង​អាហារ​ប៊ូស​ហ្វេ​ចិន​នេះ​ទៅ​ ដឹងហើយ!… – CEN