មើល​ទិដ្ឋភាព​ចាប់​សត្វ​ឈ្លើង​ដ៏​ធំ រស់នៅ​ក្នុង​រន្ធ​ច្រមុះ​អ្នកជំងឺ​ (មានវីដេអូ) – CEN