ក្រុមការងារ​ជួសមុខ​កូរ៉េខាងត្បូង ទៅដល់ Kaesong ដើម្បី​បង្កើត​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អន្តរ​កូរ៉េ​ – CEN