​អាមេរិក​-​កូរ៉េ​ខាងជើង​មាន​លទ្ធភាព​សម្រេចបាន​កិច្ចព្រមព្រៀង​បញ្ចប់សង្គ្រាម​កូរ៉េ​ – CEN