​ដើម្បីឲ្យ​ការបោះឆ្នោត​ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយ​សេរី ត្រឹមត្រូវ និង​យុត្តិធម៌ ត្រូវ​មាន​គោលការណ៍​ចំនួន​៥ – CEN