​បើ​ចង់ឲ្យ​ផលិតផល​ជាតិ​រស់ កុំ​ឆ្ងាញ់​តែ​រសជាតិ​បរទេស​ – CEN