ផ្តាំ​មន្ត្រី​ពង្រឹង​កិច្ច​សហការ និង​គោរព​ឋានានុក្រម ដើម្បី​ធានា​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​ – CEN