ស៊ុយអែត គាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​ជំនាញ និង​ការងារ​សម្រាប់​យុវជន​ – CEN