ចាត់ទុក ស៊ុយអែត ជា​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏​សំខាន់​មួយ​របស់​កម្ពុជា​ – CEN