គ​.​ជ​.​ប ពន្យល់​ពលរដ្ឋ​ពី​របៀប​គូ​សន្លឹកឆ្នោត ដែល​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN