ចុះបញ្ជី​ជា​លក្ខណៈ​ប្រព័ន្ធ​ដីស្រែ ច្បារ​ដំណាំ​របស់​ពលរដ្ឋ​នៅ​ភូមិ​កំព្រីង​ជនបទ នៃ​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ​ – CEN