មួយ​លាន មានតែ​ម្នាក់​ទេ​! ស្ត្រី​ស្បែក​ខ្មៅ​ម្នាក់​ផ្តល់កំណើត​ឲ្យ​កូន២​នាក់​ សុទ្ធតែ​ស្បែក​ស – CEN