ត្រៀម​កម្លាំង​សម្រាប់​ទប់ស្កាត់​បុគ្គល​ណា​ដែល​រារាំង​ប្រជាពលរដ្ឋ​មិនឲ្យ​ទៅ​បោះឆ្នោត​ – CEN