​បុរស​ចិន​ញាត់​ត្រប់ក្តគោ ចូល​ក្នុង​រន្ធ​គូទ​ដើម្បី​ព្យាបាល​… ទល់​លាមក​ – CEN