ជម្លោះ​ដ៏​តានតឹង​អំពី​សេវា “​បំផ្លាញ​ព្រហ្ម​ចារីយ៍​” មុន​ពេល​យក​ប្តី​របស់​នារី​ជប៉ុន – CEN