បារាំង​បន្ត​ជួយ​កម្ពុជា​លើ​ការ​ទប់ស្កាត់​គ្រឿងញៀន​និង​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​ – CEN