​ស្ថាប័ន​៣ រួម​គ្នា​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​ប្រភេទ B លើ​កុមារ​កម្ពុជា​ – CEN