​អ្នកនាំពាក្យ គឺជា​អ្នក​គិតគូ​រទាំង យុទ្ធ​សាស្ត និង​យុទ្ធវិធី​ជា​មេបញ្ជាការ​នៅ​លើ​ការគ្រប់គ្រង សមរភូមិ​សាធារណៈមតិ​ – CEN