ទស្សនៈកិច្ច​ចិន​របស់លោក Trump ចាប់ផ្តើម​ជាមួយ​ជំនួញ តម្លៃ ៩​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​ – CEN