ទារិកា​ភ្លោះ​បី​នាក់​ស្រដៀង​គ្នា​ដល់​ថ្នាក់​ឪពុក​ម្តាយ​លាបថ្នាំ​ក្រចក​នៅ​មេជើង ដើម្បី​សម្គាល់​ពួកវា​ – CEN