ប្រសិន​បើ​នាង​អាច​ផ្តែរ​ផ្តាំ​ខ្ញុំបាន ប្រាកដ​ជា​និយាយ​ថា “​ជួយ​មើលថែកូន​មុន​ទាំង​ ៤ ​នាក់ របស់​អូន​ផង​…” – CEN