លោក Trump កាត់បន្ថយ​ពេលវេលា​ចូលរួម​ប្រជុំ G7 ចាកចេញ​ពី​កាណាដា​ឆ្ពោះ​ទៅ​សិង្ហ​បុរី​ – CEN