​ជួយ​ស៊ែរ​វីដេអូ​នេះ​ឲ្យ​ឪពុកម្តាយ​មានផ្ទះ​ជាប់​ថ្នល់ជាតិ​បានដឹង និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​សុវត្ថិភាព​កូនៗ កុំ​ឲ្យ​ដូច​ករណីនេះ​ពិតជា​បុក​ពោះ​ណាស់ – CEN