ជិត​ពីរ​ទសវត្សរ៍​ចុងក្រោយ​នេះ កម្ពុជា​សម្រេចបាន​នូវ​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់ ជាង​២៤​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​ – CEN