លើកដំបូង​ហើយ​ដែល​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​កូរ៉េខាងជើង ធ្វើ​ព័ត៌មាន​លំអិត​អំពី​លោក​គីម ជុង​អ៊ុន – CEN