ធ្លាយ​ព័ត៌មាន​អ្នកដឹកនាំ​សម្ដែង​ក្នុង​ផលិតកម្ម​ថោ​ន​ម្នាក់ ដេក​ជាមួយ​តារា​ស្រី ដើម្បី​ដូរ​ជាមួយ​ឱកាស​បាន​សម្ដែង​ – CEN