ស្នើ​ក្រសួងការពារជាតិ​ឥណ្ឌា ជួយ​ផ្តល់​សម្ភារៈ​ទំនើប សម្រាប់​ការ​ដោះ​បំផ្លាញ​មីន និង​ចូល​ចត នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ឥណ្ឌា នៅ​កម្ពុជា​ – CEN