​ថៃ​ទទួល​យក​សំណូមពរ​កម្ពុជា ទប់ស្កាត់ មិន​ឲ្យ​ទំនិញ​អង្ករ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅលើ​បាវ​អង្ករ​របស់​ថៃ មាន​វត្តមាន​លើ​ទីផ្សារ ក្នុង​ទីក្រុង​ម៉ុង​រេ​អាល់​ – CEN