​រកឃើញ​ជាតិគីមី នៅក្នុង​នំ​ស្រួយ និង​នំស្លឹកស្រស់ លក់​នៅ​ផ្សារ​អូរ​ឫស្សី – CEN