ក្រសួង​ការពារជាតិ​ឥណ្ឌា ផ្តល់​ឆ្កែ​ហិត​មីន​មួយចំនួន ដល់​កម្ពុជា​ – CEN