រដ្ឋសភា​ទទួល​យក សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ចំនួន​ពីរ ដែល​ស្នើឡើង ដោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល មក​ពិនិត្យ​សិក្សា​ – CEN