​រូប​ភាពប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ចំនួន ​២៩ ​ផ្ទាំង បាន​ដាក់តាំងនៅ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ – CEN