លិខិត​មិត្ត​អ្នកអាន ៖ គីមី​ធ្វើ​ឡេ និង​គីមី​… មកពីណា ? ចូល​តាម​ណា​? ស្លាប់​អ្នក​ណា​? – CEN