កូនប្រុស​បញ្ចុះសព​ឪពុក​ក្នុង​រថយន្ត BMW ថ្មីស្រឡាង ដោយសារ​ពេល​ឪពុក​នៅរស់​ពុំទាន់​បាន​ទិញ​ជូន​គាត់​ – CEN