ការបញ្ឈប់​ការយក​គ្រាប់​យុទ្ធភណ្ឌ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ មក​កែច្នៃ​ប្រើប្រាស់​ធ្វើ​ជា​ជួង នៅ​តាម​សាលារៀន​ – CEN